Motorised Change Over Load Break Switch MLBS..CO (1-0-2)

Motorised Change Over Load Break Switch MLBS..CO (1-0-2)
MLBS CO je 4 polna preklopka sa motornim pogonom sa indikacijom uspješnog uklopa/isklopa nazivnih struja 3 do 125A.
Omogućuje preklapanje pod teretom dva trofazna izvora preko odvojenih beznaponskih kontakata, ili iz vanjskog automatskog kontorlera, uz korištenje impulsne logike, ili pomoću sklopke. Namijenjeno je za upotrebu u niskonaponskim energetskim sistemima u kojima je za vrijeme transfera dozvoljen prekid napajanja potrošača. MLBS CO sklopke su dizajnirane,
normirane i ispitane u skladu sa uslovima propisanim standardima IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1. Moguća je upotreba ove sklopke u prednjem pogonu sa direktnom ili produženom ručicom. Pretraživanje