Pribor

Pribor
Kod gradnje razdjelnih i sklopnih naprava i elektroinstalacija postoje različiti sustavi vezivanja odnosno ožičavanja. Sve se više upotrebljavaju takvi sustavi ožičavanja koji omogućavaju brze intervencije, to jest zamjenu vodiča, ako dođe do kvara. Ožičavanje plastičnim kanalima ima slijedeća preimućstva: vrijeme montaže se smanjuje na minimum, zauzima
manje prostora i ima estetski izgled. Kanali su načinjeni od tvrdog PVC-a i otporni su prema kiselinama, lužinama i drugim kemikalijama.
Trajna temperaturna postojanost iznosi do 60°C. Kanal IKP sastavljen je od donjeg dijela u koji se smještaju vodiči i
poklopci.
Na bočnoj stijenki donjeg dijela kanala isječeni su otvori koji su namijenjeni za grananje vodiča prema aparatima.
Ti su otvori isječeni tako, da se vodič može jednostavno umetnuti. Ako je potreban veći otvor, može se lako proširiti odstranjivanjem međustijenke.
Kanali su obojeni prema RAL 7030. Materijal je samogaseći prema UL 94 V-0 i može se primijeniti u brodogradnji. Pretraživanje