Nabavka

 

Globalni ciljevi strateške nabavke ETI d.d.

  • Uvođenje sistema za nabavku po konceptu Kan-ban, JIT, konsignacijsko skladište
  • Uvođenje savremenog logističkog koncepta rada (interni, externi)
  • Uspostavljanje sistema rada za tehničku razvojno-orijentisanu nabavku
  • Uspostavljanje savremenog sistema za oenjivanje dobavljača
  • Usvajanje odgovarajuće dokumentacijske podrške za ključne funkcije delovanja strateške nabavke
  • Opšte smanjivanje troškova nabavke
  • Definisanje strateških dobavljača i smanjenje broja dobavljača.

Što brže i dinamičnije promene u području marketinga i razvoja zahteva od ETI-jeve strateške nabavke jaku globalizaciju izvora nabavke i intezivnog razvoja dobavljača.

Kupujemo

 

01 Crna metalurgija
Čelik, HVT trake različitih dimenzija i kvaliteta

02 Obojena metalurgija
Bakarne i mesingane trake i profili, aluminijum, srebrne i bimetalne trake, kontaktni noževi za NV, sponke

03 Male metalne komponente
Vijci, opruge, kovice, žice, kuke, navojnice, jedro, kontaktne ploče, mehanizmi, udarne igle

04 Metalne komponente sa većim stepenom dorade
Jezgra, magneti, štampane ploče, mehanizmi za zatvaranje, magnetni jarmi, priključne, dovodne i odvodne sponke, okidači

05 Polimerni proizvodi
Proizvodi iz poliamida, polistirola, bakelita, duroplasta i gume (npr. indikacijski prozorčići, distanceri, kućišta, testne tipke, pinovi, trafo)

06 Nemetali
Dihtunzi, boje, razređivači, lepila, silikonski kit, izopropanol i ostala hemijska sredstva, dijamant za rezanje, steatitne osnove, kaolin, talk, glina, pesak, cefos, unifos, sicocer, flanel, pena za filtere, vitroplast

07 Energenti
Plin butan, tehnički gasovi, nafta

08 Ulja, lubrikanti
Ulja, lubrikanti

09 Ambalaža
Kartoni, plastične kutije, etikete, streč folije, uputstva, palete, selotejp

10 Sitni potrošni materijal
Kancelarijski materijal, toneri za štampače, zaštitna oprema, termotransfer trake

11 Usluge
Carinsko-šprediterske, poštanske, transportne, marketinške (štampa i dizajn)

 

Evaluacija dobavljača

 

Uspostavljanje sveobuhvatnog sistema upravljanja nabavkom u skladu sa zahtevima naših kupaca i dobavljača.

Evaluacija dobavljača podrazumeva sistematsko prikupljanje informacija za odabir novih i kontrolu postojećih dobavljača. Takođe, evaluacija osigurava konstantan kvalitet dobavljača na duži vremenski period. Ciljna grupa dobavljača, koja se ocenjuje, je odabrana na osnovu nabavne vrednosti u prethodnom periodu ili uzimanjem u obzir strateške važnosti dobavljača.

Kriterijumi evaluacije

Evaluacija dobavljača se radi jednom u toku godine u skladu sa sledećim kriterijumima:


1. Evaluacija kvaliteta

Evaluacija kvaliteta sastoji se od tri kriterija:

A. Kvalitet isporučenih proizvoda – broj reklamacija u odnosu na broj isporuka
B. Priložena prateća dokumentacija
C. Odzivnost pri rešavanju reklamacija – evaluacija se ogleda u odzivu dobavljača i njegovom aktivnoj saradnji u rešavanju reklamacija. Kriterijumi za dodelu bodova.

2. Logistika

A. Ostvarenje željenog datuma isporuke – mogućnost dobavljača da odgovori na zahteve nabavke u pogledu kvaliteta proizvoda, datuma isporuke i dogovorene količine.
B. Odgovor na zahtev – priprema ponude u dogovorenom roku.
C. Ispunjavanje ekoloških zahteva – dobavljač ima standard ISO14001, tj. ispunjava ekološke zahteve na način da nema negativan uticaj na okolinu.

3. Uslovi plaćanja

A. Cena, lako dokazljiva na osnovu komparativne analize konkuretskih ponuda.
B. Rok plaćanja
C. Inicijative za smanjivanje troškova – broj bodova koji se odobrava u skladu sa predlozima dobavljača za smanjenje troškova logistike, prijedlozi za zamjenu materijala i slično.

4. Tehnička podrška

A. Postojeća tehnička podrška – pružanje tehničke podrške zavisno od kompleksnosti proizvoda, pravovremeno obavljanje promena i dopuna u procesu proizvodnje proizvoda od strane nabavljača.
B. Spremnost da učestvuje u fazi razvoja proizvoda – dobavljač je spreman da učestvuje u fazi razvoja proizvoda i u proizvodnji prvih uzoraka (prototip).

Rangiranje dobavljača

Dobavljači se, zavisno od stepena ispunjavanja uslova, svrstavaju u sedeće grupe:
DOBAVLJAČ-PARTNER može biti dobavljač, koji u referentnom periodu ispunjava kvalitet, kao i druge zahteve iz kriterijuma evaluacije.
POUZDAN DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji u velikoj meri ispunjava naše zahtjeve. Periodični probleme, koji se pojavljuju, dobavljač rešava sistematski i unutar dogovorenog vremenskog roka.
ODOBRENI DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji na zadovoljavajući način ispunjava zahteve kvaliteta. Takođe, nailazimo na slabe tačke. Dobavljač je zainteresovan za saradnju i pokazuje spremnost da napreduje u red pouzdanog dobavljača.
USLOVNI DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji ne ispunjava zahteve. Dobavljač, iznova i iznova, uzrokuje probleme koji stvaraju dodatne troškove.

Svaki dobavljač dobija evaluaciju i na osnovu toga priprema predlog za korektivne i preventivne mere, koji se treba uskladiti sa nabavljačem i određuje se vremenski okvir za realizaciju predloga.
Rok za rešavanje problema mora biti zadan u razumnom vremenskom intervalu (zavisno od kompleksnosti problema).

Zadovoljstvo dobavljača

Partnerski odnos se gradi uzimajući u obzir zahteve kupca, ali uzimajući u obzir i zapažanja dobavljača.
S ciljem dobre poslovne saradnje i sa željom da se uklone greške koje smetaju našim dobavljačima, pripremili smo kratku anketu prema dobavljačima.

Analizom ankete ćemo dobiti informacije o zadovoljstvu rada sa nama. Na ovaj način možemo pronaći nedostatke i tako unaprijediti saradnju.
ETI